Spier- en skeletaandoeningen vormen in Europa het meest voorkomende arbeidsgerelateerde gezondheidsprobleem. Miljoenen werknemers worden erdoor getroffen; 25% van de werkenden in de EU-27 klaagt over rugpijn en 23% meldt last te hebben van spierpijnen.

Spier- en skeletaandoeningen, ofwel aandoeningen van het bewegingsapparaat, worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het manueel hanteren van lasten, herhaaldelijk buigen en draaien, zwaar lichamelijk werk en lichaamstrillingen. Het risico van deze aandoeningen kan toenemen naarmate het werktempo stijgt, de werkende minder plezier heeft in zijn werk, de functie hogere eisen stelt en het werk met meer stress gepaard gaat. Er bestaat ook een sterk onderling verband tussen het zenuwstelsel en het spierstelsel: aandoeningen van het bewegingsapparaat zijn van invloed op andere aspecten van de gezondheid, en omgekeerd kunnen andere gezondheidsklachten spier- en skeletaandoeningen veroorzaken. Spier- en skeletaandoeningen vormen de grootste oorzaak van verzuim in praktisch alle EU-lidstaten. In sommige landen is 40 procent van de kosten van schadevergoeding aan werknemers het gevolg van aandoeningen van het bewegingsapparaat, en gaat het om wel 1,6 procent van het bruto binnenlands product van het betreffende land. Door deze aandoeningen daalt de winstgevendheid van bedrijven en stijgen de sociale kosten voor de overheid.
Veel problemen kunnen worden voorkomen of aanmerkelijk worden beperkt wanneer werkgevers de bestaande wetgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid naleven en goede prakijken hanteren. Om fysieke overbelasting effectief aan te pakken, moeten er echter specifieke maatregelen worden genomen.

Vertil je niet! is de campagne die het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk in 2007 voert ter bestrijding van spier- en skeletaandoeningen. De campagne ondersteunt een geïntegreerde aanpak met drie hoofdelementen. Ten eerste: werkgevers, werknemers en de overheid moeten samenwerken om fysieke overbelasting tegen te gaan. Ten tweede: bij eventuele maatregelen moet rekening worden gehouden met de “volledige belasting van het lichaam”, dat wil zeggen alle factoren die lichamelijke spanning veroorzaken of het lichaam belasten, omgevingsfactoren zoals een koude werkruimte, en de lasten die getild worden. Ten derde: werkgevers moeten ervoor zorgen dat diegenen die lijden onder spier- en skeletaandoeningen, voor het werk worden behouden, kunnen revalideren en weer naar hun werk kunnen terugkeren.

Toen hij in Brussel het startsein gaf voor de campagne “Vertil je niet!” zei Vladimír Špidla, Europees commissaris voor werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen: “Willen we meer en betere banen in Europa scheppen, dan is het tegengaan van fysieke overbelasting voor de EU een prioriteit. Gezien de demografische ontwikkeling zullen mensen waarschijnlijk langer moeten werken. Dit maakt het des te noodzakelijker dit probleem nu aan te pakken. Dat is van wezenlijk belang, als we willen dat de beroepsbevolking in Europa niet alleen werkt in kwalitatief betere banen, maar dat ook de kwaliteit van hun bestaan beter is en dat zij een hogere levensstandaard geniet. We kunnen de productiviteit verhogen en dus ook de welvaart in de EU, als we erin slagen het aantal dagen dat verloren gaat door spier- en skeletaandoeningen terug te brengen.”

De prijs die werknemers, werkgevers en regeringen betalen voor spier- en skeletaandoeningen is enorm. Voor de werknemers zijn ze de oorzaak van persoonlijk lijden en inkomstenderving; voor de werkgever betekenen ze een minder efficiënte onderneming; en voor de regering hebben ze hogere socialezekerheidskosten tot gevolg.

“Er bestaat een sterke wisselwerking tussen de gezondheid, het welzijn en de kwaliteit van het werk van werknemers enerzijds en economische voorspoed anderzijds,” aldus Jukka Takala, directeur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk. “De werkweek wordt weliswaar korter, maar het werktempo gaat omhoog.”

Pijnlijke of vermoeiende houdingen, een zeer hoog werktempo en strakke deadlines en het toenemende gebruik van apparaten en computers leiden tot hoge niveaus van arbeidsgerelateerde spier- en skeletaandoeningen en stress. Daarom moeten er preventiestrategieën en programma’s worden ingevoerd om gezondheidsproblemen van werknemers tegen te gaan.
Deze strategieën moeten de werkende centraal stellen in organisatorische veranderingen en bij herinrichtingen van de werkplek.

Vertil je niet! bereikt zijn hoogtepunt in de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk, die van 22 tot en met 26 oktober 2007 wordt gehouden en waarin een scala aan activiteiten en evenementen wordt georganiseerd in heel Europa.

Een onderdeel van de campagne is ook de toekenning van de Awards voor goede praktijken aan organisaties die op bijzondere en innovatieve manieren hebben bijgedragen aan de aanpak van fysieke overbelasting. Het Agentschap zal de winnaars bekendmaken tijdens het slotevenement van de campagne in maart 2008.

Surf voor meer informatie naar de campagnewebsite:    http://ew2007.osha.europa.eu/; ( 2007)